Gestió de les activitats de recerca

Informació ampliada de protecció de dades

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades aplicable a la Universitat Rovira i Virgili (URV) i publicada a l’apartat “Legislació aplicable” de l’espai “Protecció de dades de caràcter personal” de la Seu Electrònica (https://seuelectronica.urv.cat/rgpd/), es posa en coneixement de les persones interessades la següent informació:

a. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identificació Universitat Rovira i Virgili
CIF: Q9350003A
Adreça Postal Carrer de l’Escorxador, s/n
43003 Tarragona
Dades de contacte dels Delegats de protecció de dades
Delegats de protecció de dades de la URV
Correu electrònic: dpd@urv.cat

b. Quines dades personals tractem i amb quina finalitat?

Les dades personals aportades (dades de caràcter identificatiu i dades d’ocupació professional) es tracten amb la finalitat de desenvolupar les activitats de recerca de la Universitat, que inclou el disseny dels projectes de recerca i la gestió del talent investigador de la Universitat.

c. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

En el marc dels tractaments mencionats, les seves dades podran cedir-se a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) amb la finalitat d’avaluar i acreditar la qualitat de les activitats de recerca.
No es realitzaran altres tipus de cessions, tret que sigui per obligació legal.

d. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació d’aquest tractament de dades es basa en el compliment d’una missió en interès públic contemplada a la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, així com a la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

e. Quines mesures de seguretat apliquem en el tractament de les seves dades?

La Universitat es responsabilitza d’aplicar les mesures de seguretat i la resta d’obligacions derivades de la legislació de protecció de dades de caràcter personal d’acord amb la normativa aplicable en matèria de seguretat de la informació a la URV.
En aquest sentit, La Universitat Rovira i Virgili s’ha dotat d’una política de seguretat que pot ser consultada a la secció sobre “Legislació i normativa” de la pàgina web de la Universitat, dintre de “Normativa pròpia” i “Altres normes”: http://www.urv.cat/ca/universitat/normatives/altres-normes/.

f. Quins són els drets de la persona interessada?

La persona interessada té dret a accedir a les seves dades personals, a demanar la rectificació de les dades inexactes, a sol·licitar-ne la cancel·lació i la supressió, a oposar-se al seu tractament (incloent-hi l’elaboració de perfils) i, a limitar-ne fins a una data determinada el tractament.
També té el dret a la portabilitat de les dades en format electrònic.
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat mitjançant comunicació escrita adreçada al Registre General (carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona), o bé presentant la comunicació al Registre General de la Universitat, presencialment o telemàtica, segons s’indica a https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.
Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades mitjançant el mecanisme establert. Pot consultar més informació a https://apdcat.gencat.cat/ca/inici.
Finalment, pot sol·licitar informació relacionada amb la protecció de dades personals mitjançant correu electrònic als nostres delegats de protecció de dades a l’adreça dpd@urv.cat.

g. Quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran durant el termini necessari fins a complir amb la missió en interès públic.